Je bekijktDacia.nl

Privacy statement

1.             Verwerkingsverantwoordelijke

 

1.1.         Dacia Nederland  (hierna: "Dacia" of "wij"/"ons") legt in dit privacy statement uit hoe zij als 'verwerkingsverantwoordelijke' met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy statement ziet op de verwerking door Dacia van persoonsgegevens van klanten,  mogelijke klanten (prospects), berijders van Dacia- en Dacia-voertuigen en natuurlijke personen die op een andere manier met Dacia contracteren als afnemer of leverancier. Dacia beschikt over een dealer- en servicepartner-netwerk en is onderdeel van Groupe Renault en een dochteronderneming van het Franse Renault s.a.s

.1.2.         Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Het gaat om informatie die redelijkerwijs herleidbaar is naar een individu.

 

2.             De persoonsgegevens die wij verwerken

 

2.1.         Dacia kan jouw persoonsgegevens op meerdere manieren verkrijgen. Zo verwerken wij persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons of één van onze dealers of servicepartners, maar ook wanneer je meedoet met een actie of gebruikmaakt van onze diensten en ons daarmee direct of indirect gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses, gedrag en voorkeuren.Aan ons verstrekte gegevens

 

2.2.         Als je een aanvraag doet bij Dacia, bijvoorbeeld via de website, dan hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

a)       naam, adres, postcode, woonplaats;

b)      e-mailadres en andere contactgegevens;

c)       eventuele andere informatie die relevant is bij jouw aanvraag.

 

2.3.         Als je met Dacia, een Dacia- of Dacia-dealer of een servicepartner een overeenkomst aangaat, hebben wij, afhankelijk van de soort overeenkomst, product of dienst, de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

a)       naam, adres, postcode, woonplaats;

b)      contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);

c)       geboortedatum;

d)      geslacht;

e)       klantnummer(s);

f)       jouw dealer- of servicepartner-voorkeur;

g)      financiële gegevens (bankrekeninginformatie, financieringsaanvragen, offertes, facturen).

Deze persoonsgegevens dien je op te geven, dan wel in voorkomende gevallen online in te voeren, rechtstreeks bij Dacia, dan wel bij een dealer of servicepartner. Indien je gegevens die je verplicht moet invoeren (zoals van geval tot geval zal blijken) niet aan ons verstrekt, kan de consequentie daarvan zijn dat wij onze contractuele verplichtingen met jou niet kunnen nakomen.

 

2.4.         Daarnaast verwerkt Dacia in het kader van de uitvoering een overeenkomst met jou (gesloten met Dacia dan wel met de betreffende dealer of servicepartner), of het verlenen van een dienst aan jou, de volgende gegevens die wij als persoonsgegevens kwalificeren:

a)       VIN-nummer en model van jouw voertuig;

b)      technische gegevens over jouw voertuig;

c)       het kenteken van jouw voertuig;

d)      onderhoudshistorie van jouw voertuig;

e)       eigendomshistorie van jouw voertuig (tenaamstellingsgegevens);f)       andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.Gegevens over jouw gebruik van onze diensten en/of producten

 

2.5.         Als je gebruikmaakt van diensten van Dacia of contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening gegevens zoals:

a)       gegevens die betrekking hebben op jouw apparaat, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;

b)      jouw communicatievoorkeuren en instellingen;

c)       gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over jou opstellen aan de hand van jouw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee je onze website bezoekt, een aankoop doet of dienst afneemt);

d)      surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;

e)       klanttevredenheidsgegevens;

f)       gegevens over jouw gebruik van onze klantenservice.

 

 

3.             Grondslagen en gerechtvaardigde belangen

 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen uit de privacywetgeving:

a)      Toestemming

b)      Uitvoering van een overeenkomst met jou

c)      Wettelijke verplichting

d)      Vervulling van een taak van algemeen belang

e)      Een gerechtvaardigd belang van Dacia of een derde

Wij verwerken persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen wanneer wij jouw gegevens gebruiken om diensten en daaraan gerelateerde content, producten en diensten aan te bieden, om met jou te communiceren en voor onze advertentie- en marketingdoeleinden. Tot onze gerechtvaardigde belangen behoren bijvoorbeeld: marketing, reclame, communicatie, IT-beheer en -beveiliging, onderzoek naar en analyse van eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer, delen met aan ons gelieerde partijen en Dacia s.a.s.

 

4.             De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

 

4.1.         Dacia verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

a)       In het kader van een koop-, krediet-, lease- of dienstverlenings-overeenkomst die je aangaat met een dealer, servicepartner, Dacia zelf of een gelieerde onderneming, zoals Dacia Financial Services B.V.

b)      het onderhouden van de klantrelatie (inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen Dacia, dealers, servicepartners en aanverwante financiële dienstverleners waaronder Dacia Financial Services B.V., onder meer voor de uitvoering van een overeenkomst en gerechtvaardigde belangen

c)       het afhandelen en administreren van bestellingen (inclusief facturering) om te voldoen aan uw verzoek en/of ter voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst;

d)      het bieden van klantenservice, het vervullen van garantieverplichtingen en die van dealers of service partners, het afhandelen van klachten en verzoeken, om te voldoen aan jouw verzoeken en overeenkomsten uit te voeren, of vanwege gerechtvaardigde belangen;

e)       het proactief contact opnemen met klanten in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen, om een overeenkomst uit te voeren of vanwege gerechtvaardigde belangen;

f)       het uitvoeren of coördineren van eventuele terugroepacties, vanwege gerechtvaardigde belangen of wettelijke verplichtingen;

g)      het uitvoeren marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren, en de wensen van klanten in kaart te brengen, dit vanwege gerechtvaardigde belangen;

h)       het versturen van informatieve en commerciële berichten via e-mail, direct messages, post of andere kanalen. Je hebt bij direct marketing altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken, of je toestemming in te trekken, als je die hebt gegeven.

i)        voor reclame- en marketingdoeleinden, waaronder gerichte advertenties ('interest-based ads', bijvoorbeeld via Facebook en Google), om apparaten aan elkaar te koppelen en de uitwerking van reclame- en marketingactiviteiten te analyseren, vanwege onze gerechtvaardigde belangen;

j)        het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten;

k)       het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adres- en postcodecontrole, vanwege onze gerechtvaardigde belangen;

l)        het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens.

Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen, vanwege onze gerechtvaardigde belangen.

 

5.             Derde partijen betrokken bij de verwerking

 

5.1.         In sommige gevallen deelt Dacia persoonsgegevens met derden, die zelfstandige 'verwerkingsverantwoordelijken' zijn. Hieronder leggen wij uit wanneer dit het geval is, en waarom. Dacia kan gegevens delen met:

a)       gelieerde financiële dienstverleners (zoals Dacia Financial Services B.V.) met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden, om aan jouw verzoek te voldoen of een contract uit te voeren;

b)      geautoriseerde dealers of servicepartners uit het distributienetwerk van Dacia, ter uitvoering van een contract of vanwege gerechtvaardigde belangen;

c)       derden, als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan hen te verstrekken;

d)      derden, als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, als zij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of als het instanties zijn die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals de politie, het Openbaar Ministerie of toezichthouders;

e)       andere bedrijfsonderdelen binnen de Groupe Renault ter uitvoering van een overeenkomst of voor centraal beheer;

f)       jouw leasemaatschappij (alleen als je leaserijder bent) ter uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals het afhandelen van bestellingen, het uitvoeren van onderhoud en/of reparaties, in het kader van garantie;

g)      jouw werkgever, als je gebruikmaakt van een Dacia-voertuig op grond van een overeenkomst die jouw werkgever met Dacia heeft gesloten;

h)       partijen die Dacia assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs), vanwege gerechtvaardigde belangen;

i)        (potentiële) kopers of investeerders, vanwege gerechtvaardigde bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie);

j)        partijen die Dacia assisteren in het ontplooien van (direct) marketingactiviteiten vanwege haar gerechtvaardigde belangen.

 

5.2.         Het verstrekken van persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen zal alleen gebeuren als dit is toegestaan op grond toepasselijke wet- en regelgeving.

 

5.3.         Dacia gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, bepaalde software-leveranciers, mobiliteitsdienstverleners of partijen die voor Dacia acties of onderzoeken organiseren of uitvoeren). Met deze dienstverleners is Dacia verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Dacia.

 

5.4.         Momenteel bewaren wij geen persoonsgegevens buiten de EER. Als er persoonsgegevens door ons bewust op structurele wijze buiten de EER worden gebracht, zullen wij aanvullende waarborgen treffen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een EU-modelcontract. Voor vragen hierover neemt u met ons contact op.

 

5.5.         Onze websites bevatten mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Dacia is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Lees de privacyverklaring van die websites als je wilt weten hoe zij dit doen.

 

6.             Marketing, profiling en cookies

 

6.1.         In aanvulling op het voorgaande, geldt dat Dacia jouw e-mailadres en telefoonnummer kan delen met Facebook, om Facebook te laten nagaan of je een Facebook-account hebt en jou middels de dienst Facebook Custom Audiences gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen als je Facebook bezoekt. Wij gebruiken ook diensten van Google om dergelijke gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen die worden samengesteld op basis van informatie die je hebt verstrekt aan de exploitant van de website of app (bijv. bij het aanmaken van een account), jouw activiteiten op die website of app (bijv. bezochte pagina’s, opgegeven zoekopdrachten, klikken op advertenties) en demografische gegevens en gegevens over jouw interesses en huishouden. Dit doen wij voor onze gerechtvaardigde belangen, en je kunt hiertegen bezwaar maken, zoals hieronder aangegeven.

 

6.2.         Daarnaast verzamelen wij en derden, overeenkomstig de door jou opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van jouw activiteiten op onze website en apps van derden met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals cookies. Door sommige cookies en vergelijkbare technologieën worden unieke cookie ID’s of andere identificatoren toegekend of verzameld. Zo kunnen gegevens worden verzameld terwijl u gebruikmaakt van de website of apps of als deze op de achtergrond draaien op jouw apparaat. Deze kunnen wij combineren met andere gegevens over jou of jouw apparaat, zoals een IP-adres. Als wij hiervoor toestemming nodig hebben, zullen wij die vooraf vragen.

 

6.3.         Lees onze Cookie pagina voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën die worden gebruikt en over het instellen van jouw voorkeuren.

 

7.             Jouw rechten, waaronder je recht om bezwaar te maken

 

7.1.         Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via de klantenservice. Wij mogen jou vragen om je te legitimeren. Wij zullen ons inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

 

7.2.         Daarnaast heb je het recht om ons te verzoeken, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, om jouw persoonsgegevens te corrigeren, actualiseren, wissen, de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te delen met een andere onderneming.

 

7.3.         Wij zijn verplicht om onder de aandacht te brengen jouw absolute rechte om bezwaar te maken tegen direct marketing en het recht om

(i) bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Dacia of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden), en

(ii) een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

8.             Beveiliging

 

8.1.         Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking.

8.2.         Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of als je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact-klant-dacia@renault.nl.

 

9.             Bewaartermijn

 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren of wij hiertoe gerechtigd zijn als er een noodzaak voor is.

 

10.           Wijziging

 

10.1.       Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Wij adviseren u om periodiek kennis te nemen van ons privacy statement.

10.2.       Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 12 juni 2018.

 

11.           Contact/vragen

 

11.1.       Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling klantenservice, Postbus 75784, 1118 ZX Schiphol of via contact-klant-dacia@renault.nl.

 

11.2.         De functionaris voor gegevensbescherming kan per e-mail gecontacteerd worden op het adres :  data.protection@renault.nl

 

11.3.       Het adres en algemene telefoonnummer van Dacia is:

 

Dacia Nederland
Boeingavenue 275

1119 PD Schiphol-Rijk
Tel. 0900-9998700

 • SubPrefooter Icon

  Altijd iemand uit het netwerk in de buurtMeer dan 75 Dacia-verkooppunten in Nederland

 • SubPrefooter Icon

  24 uur per dag hulpIn Nederland en in Europa

 • SubPrefooter Icon

  Expertise uit het netwerkDuidelijke oplossingen aansluitend op alle situaties

 • SubPrefooter Icon

  Gegarandeerd originele onderdelen6 jaar garantie op alle plaatmetalen onderdelen