Disclaimer en advies

Disclaimer en algemene voorwaarden

Door het gebruiken van deze website verklaart u zich akkoord met de hier vermelde voorwaarden van Dacia Financial Services (DFS) voor het gebruik van de website. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website van DFS niet te gebruiken.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. DFS garandeert echter niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. DFS is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijk schrijffouten, onvolledigheid van de informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Deze website bevat mogelijk links naar websites die door andere partijen dan DFS worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. DFS heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. DFS is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

Alle rechten van intellectuele eigendom op de website (waaronder logo’s, grafische voorstellingen, teksten en alle overige gegevens) berusten uitsluitend bij DFS en/of haar licentiegevers. DFS en/of haar licentiegevers behouden zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. U mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzingen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

Privacy

Voor Dacia Financial Services (DFS) is de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. DFS gebruikt de door u verstrekt persoonsgegevens voor het nemen van precontractuele maatregelen en, indien van toepassing, ter uitvoering van de overeenkomst met u en overigens conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is verder ons privacy statement van toepassing. DFS zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve als zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. In dit verband wijzen wij u erop dat DFS wettelijk verplicht is uw kredietwaardigheid te toetsen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Tevens moet DFS de gegevens over het verstrekte krediet en het betalingsverloop doorgeven aan het BKR.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens verder om u te informeren over de producten en diensten van Dacia Logan en DFS waarin u wellicht geïnteresseerd bent. U kunt ervoor kiezen geen marketingmateriaal van ons te ontvangen door zich te wenden tot de Klantenservice.

U hebt het recht de persoonsgegevens die wij over u hebben in te zien en ons te verzoeken eventuele fouten te verbeteren. Voor inzage in ons privacy statement of voor toegang tot of correctie van de u betreffende persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot de Klantenservice ((020) 354 9610 of klantenservice.nl@rcibanque.com).

Dienstenwijzer

> Aflopend krediet

> Algemene voorwaarden aflopend krediet

Om PDF bestanden te bekijken dient Acrobat Reader op uw computer te zijn geïnstalleerd